U bevindt zich hier:

Aanpak loverboyproblematiek

Sinds 2006 werkt JSO in opdracht van Provincie Zuid-Holland aan een intensieve aanpak van loverboyproblematiek in de Alblasserwaard en Vijfherenlanden. De invulling van JSO bestaat vooral uit het samenstellen van gerichte informatie, stimuleren van samenwerking tussen instellingen en deskundigheidsbevordering.

Alle gemeenten en acht scholen met in totaal 14 locaties in het gebied deden mee aan het project. De afgelopen twee jaar hebben ruim 1590 meisjes uit de tweede klassen van het VMBO, praktijkonderwijs en VSO les gehad over loverboys. Op alle VMBO-scholen en praktijkscholen zijn de meisjes door de schoolmaatschappelijk werkers of eigen docenten van de school in 2 tot 6 lessen voorgelicht over over loverboys, eigen grenzen, weerbaarheid, relaties, geweld in relaties en wat te doen bij een vermoeden van loverboyproblematiek.

Dankzij aanvullende subsidies vanuit de gemeenten worden meer meisjes bereikt dan gepland. Zo hebben op een aantal scholen ook meisjes van HAVO- en VWO-leerwegen les over loverboys gehad. De lessen waarin de meisjes werden voorgelicht werden afgesloten met een evaluatie. De uitkomsten hiervan zijn positief. Ook zijn er drie informatieavond voor ouders georganiseerd: één ouderavond op een praktijkschool, twee voorlichtingen aan groepen allochtone moeders.

JSO heeft 6 voorlichtingen gegeven aan beroepskrachten uit hulpverleningsinstellingen, scholen, politie, leerplichtambtenaren, Bureau Jeugdzorg. Daarnaast zijn de JGZ-medewerkers (op verzoek) schriftelijk geïnformeerd. De schoolmaatschappelijk werkers hebben op de meeste scholen de docenten en vertrouwenspersonen informatie gegeven over het project en de lessen die gegeven werden. De meeste scholen hebben de informatie over loverboys structureel opgenomen in het lespakket (biologie, sociale vaardigheidstraining, maatschappijleer, themaweek).

Er is een informatiemap ontwikkeld met artikelen over het onderwerp, informatie van de politie over de rechtsgang, informatie van de verschillende hulpverleningsinstanties, informatie voor ouders, een signalenlijst en informatie over het aanbod van JSO rond loverboyproblematiek. Maar ook voorlichtingsmateriaal voor slachtoffers specifiek ten aanzien van het doen van aangifte. De map is verspreid onder hulpverleningsinstelling, scholen, politie, leerplichtambtenaren, Bureau Jeugdzorg en MEE.

Partners

MEE, RIVAS, Bureau Jeugdzorg en politie

Meer informatie

Marjanne van Esveld, adviseur kindermishandeling, E. m.van.esveld@jso.nl, T 0182 547761.

Dossiers:Kindermishandeling,Jeugdzorg


Deel deze pagina: 
Print Doorsturen Maak pdf