Na anderhalf jaar maken we de balans op van het innovatieprogramma Kwaliteit van de Samenleving. Kennisinstituten Nivel, Movisie en het Verwey-Jonker Instituut presenteren de evaluaties van het integrale programma en de 43 proeftuinen.

Binnen het programma hebben gemeenten, organisaties en inwoners in Zuid-Holland met elkaar gewerkt aan een vernieuwingsbeweging in het sociaal domein. Van werken vóór mensen naar werken mét mensen. In 43 proeftuinen is geëxperimenteerd met nieuwe oplossingen voor uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken op het gebied van participatie, preventie, jeugd, langer thuis en integraal samenwerken. JSO heeft hierbij de rol vervuld van initiator, verbinder, aanjager en coördinator.

Resultaten

De evaluatie van het programma Kwaliteit van de Samenleving is uitgevoerd door de kennisinstituten Nivel, Movisie en het Verwey-Jonker Instituut. Nivel onderzocht de bestuurlijke evaluatie en bestuurlijke betrokkenheid. Movisie heeft de procesevaluatie naar de uitvoering van de proeftuinen op zich genomen. Het Verwey-Jonker Instituut heeft de effecten van de proeftuinen op de eindgebruiker, de inwoners, in kaart gebracht. Deze evaluatie heeft geresulteerd in een gezamenlijk eindrapport en drie deelrapporten. Daarnaast is er een eindverslag van elk van de 43 proeftuinen. Deze zijn hieronder te downloaden.

Meer informatie

Contact Jeanette van der Meer

Eindverslag integrale programma

Eindverslag van de 43 proeftuinen

Bestuurlijke evaluatie en bestuurlijke betrokkenheid

 

Loslaten of sturen? Deelrapport Nivel
Procesevaluatie naar uitvoering van de proeftuinen

 

Samenwerking en burgerparticipatie beproefd, deelrapport Movisie
Effecten van de proeftuinen voor de inwoners

 

Voor het evenwicht van kwetsbare inwoners,  deelrapport Verwey-Jonker Instituut
Meer informatie

Wilt u meer weten over het innovatieprogramma Kwaliteit van de Samenleving en de resultaten? Neem dan contact op met Jeanette van der Meer van JSO.

Deel dit artikel