In de regio Rotterdam zijn al ongeveer 140 buurtpreventieteams actief. Deze teams bestaan uit vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan de veiligheid in hun buurt, door in teams door de wijk te wandelen en signalen van onveiligheid te melden aan gemeente of politie. De driver-groep Veilig Wonen van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam ondersteunt deze waardevolle burgerinitiatieven en stelt zich ten doel om buurtpreventie waar mogelijk een kwaliteitsimpuls te geven.

Die kwaliteitsimpuls is van belang, om de kennis en vaardigheden van de vrijwilligers te versterken, waardoor hun inzet effectiever wordt. Daarnaast is er een kans om het voortbestaan van de teams steviger te verankeren. Als het aantal inbraken terugloopt, kan de motivatie om te lopen kleiner worden. De waardevolle `ogen en oren-functie’ van de vrijwilligers dreigt dan verloren te gaan. Adriëtte Rodenburg, beleidsadviseur van de VeiligheidsAlliantie, ziet buurtpreventie dan ook als een waardevol initiatief: “Daarbij offeren vrijwilligers vrije tijd op voor een betere samenleving en kunnen ze de politie, welzijn en zorg soms erg goed ondersteunen met hun melding en signalering.”

Versterken sociale veiligheid

De sociale veiligheid versterken is de missie van de vrijwillige buurtpreventieteams. Deelnemers aan het buurtpreventieteam horen en zien veel, ook op het vlak van sociale problematiek, zoals een verwaarloosde woning, gordijnen die dicht blijven, een persoon op straat die een verwarde indruk maakt. Soms geeft dat een ‘niet pluis-gevoel’, maar is het voor het lid van het buurtpreventieteam niet duidelijk hoe daar mee om te gaan, of waar dat signaal gemeld kan worden.

Buurtpreventie PLUS

Met Buurtpreventie PLUS zet JSO een aanpak neer waarin mensen, in onderlinge samenwerking, oog krijgen voor wat er speelt in de wijk, waardoor kwetsbare inwoners eerder worden gezien. De buurt wordt veiliger, de veiligheidsbeleving verbetert en de sociale cohesie versterkt. Buurtpreventie PLUS verbindt leefbaarheid, wijkveiligheid en langer (veilig) thuis wonen aan elkaar.

Samenwerking met professionals

Buurtpreventen leren veiligheidsrisico’s voor zichzelf en anderen in te schatten, waar te nemen zonder oordelen en een niet pluis-gevoel te ontwikkelen. Zij leren samen te werken en afspraken te maken met derden. Idealiter worden signalen en meldingen opgevolgd door professionals (wijkagent, wijkregisseur, de wijkwerker) die de wijk goed kennen. Deze brengen de situatie in kaart en zorgen voor de juiste afhandeling, doorverwijzing van de situatie of bijvoorbeeld ondersteuning (en op- en afschaling) van de (kwetsbare) inwoner. Dat kan formele zorg zijn, informele ondersteuning of een mix van beide.

Werken aan vertrouwen

Met Buurtpreventie PLUS wordt de ogen en oren-functie van de vrijwilligers ten volle benut. Toezicht houden, schouwen en signaleren wordt verbonden met het opbouwen van een vertrouwensrelatie met buurtbewoners, waardoor mensen vragen stellen of behoeftes uiten. Inwoners leveren zo in samenwerking met de gemeente en partners uit de wijk (politie, wonen, zorg, welzijn) een bijdrage aan een kwalitatieve, duurzame, inclusieve buurt, met een prettig en sociaal veilig leefklimaat.

Uit evaluaties blijkt dat deelnemers aan de training de aandacht voor sociale problematiek ook zinvol vinden. “Eigenlijk zou iedereen het niet pluis-gevoel moeten herkennen”, noemt een van de deelnemers. “Wij proberen problemen nu te analyseren en te melden voordat ze escaleren”, aldus een collega-buurtprevent.

Wilt u weten hoe u de sociale veiligheid in uw gemeente of wijk kunt versterken? Neem dan contact op met Vincent Kokke.

Meer informatie

Contact Vincent Kokke