Is het mogelijk om op een andere manier naar de fysieke leefomgeving te kijken en dat te integreren in de Haagse omgevingswaarden? JSO onderzocht dit door te kijken hoe de beleving van inwoners en Haagse sociaal-maatschappelijke opgaven bij kunnen dragen aan de fysieke leefomgeving als versterker van leefbaarheid, vitaliteit en inclusie.

De gemeente Den Haag heeft laten onderzoeken hoe omgevingswaarden kunnen worden samengesteld die de verbindingen leggen tussen strategische centrale opgaven van de stad, zoals de energietransitie of verdichting, en de leefwereld van de Haagse inwoners. Parallel daaraan hebben we verkend hoe dit de dialoog binnen de gemeente en tussen gemeente en inwoners kan stimuleren.

Ten eerste hebben we een analyse uitgevoerd op het bestaande sociale en gebiedsgerichte beleid van de gemeente Den Haag. Deze analyse is verrijkt met behulp van een aantal diepte-interviews. Om de beleving van inwoners van hun leefomgeving op te halen, hebben we in drie verschillende typen wijken omgevingswandelingen georganiseerd. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van het kwadrant Sociale Kwaliteit.

Resultaten

Door het combineren van de onderzoeksgegevens met het kwadrant Sociale Kwaliteit is een set omgevingswaarden op meerdere abstractieniveaus ontwikkeld, van strategische waarden tot concrete, meetbare indicatoren. Dit maakt het mogelijk om opgaven van ‘staat tot straat’ door te werken. Daarnaast maakt deze benadering een gesprek vanuit de bedoeling beter mogelijk, alsmede een meer genuanceerde afweging.

In een drietal casussen onderzoeken we momenteel hoe de inzichten uit dit onderzoek en de combinatie van deze set omgevingswaarden met fysieke omgevingswaarden door kan werken in visie, beleid, gebiedsontwikkeling en beheer én bij kan dragen aan een open dialoog met meer onderling begrip, intern én extern.

Deze benadering levert uiteindelijk een prettiger stad op voor de inwoners van Den Haag; de stad als plek waar het leven van de inwoners, als gebruikers van die omgeving, centraal staat. De omgeving kan zo fungeren als versterker van de leefbaarheid en vitaliteit van de stad: een fysieke leefomgeving die beschermt én bijdraagt aan een duurzame kwaliteit van leven van haar inwoners.

Dit artikel van Fenneke de Graaf is oktober 2018 gepubliceerd in Stadswerk Magazine en is integraal overgenomen op onze site.  Neem voor meer informatie over de Haagse Omgevingswaarden contact op met Vincent Kokke. De foto boven het artikel is van Alias 0591.