Veel kwetsbare, jonge ouders hebben ondersteuning nodig op het gebied van huisvesting, inkomen, opleiding en opvoeding. Gemeentelijke hulp en regelingen daarbinnen moeten op elkaar afgestemd zijn. Liefst met de ‘één gezin, één plan’ benadering als uitgangspunt.

Als gemeenten de overgang van jeugd- naar volwassenzorg goed regelen en verbindingen leggen tussen beleidsafdelingen, hebben jonge ouders daar baat bij. Specifiek doelgroepenbeleid is dan vaak niet noodzakelijk.

Integraal beleid

Doordat jonge ouders niet goed de weg kunnen vinden in de gemeentelijke beleidswereld kan een eenvoudige ondersteuningsvraag uiteindelijk uitmonden in een groot probleem. Dat blijkt uit de vele verhalen van ervaringsdeskundigen, waarin gemeentelijke afdelingen eigen beleid en regels toepassen en onderling niet afstemmen. Het resultaat is een wirwar aan regels en kaders, waar jonge ouder binnen moeten vallen om ondersteuning te krijgen. Doordat de vraagstukken van jonge ouders zich afspelen op verschillende beleidsterreinen binnen een gemeente, is integraal beleid essentieel. Alleen op die manier wordt fragmentatie, versnippering en verkokering opgeheven.

Sluit aan bij wat er is

Beleidsverbetering rondom jonge ouders vraagt gelukkig niet direct om grootschalige structuuraanpassingen. Speciaal of nieuw beleid ontwikkelen is ook niet altijd nodig. Veel gemeenten hebben al goed integraal beleid voor jongeren in kwetsbare posities, denk aan beleid rond 18-/18+. De kunst is om vanuit dat algemene beleid aan te sluiten bij de vraag van jonge ouders. Door accenten te leggen of aanvullingen te doen, zodat jonge ouders hier ook profijt van hebben. Het is belangrijk dat medewerkers van afdelingen die met hetzelfde gezin te maken hebben, elkaar weten te vinden en samen komen tot een plan. In onder andere de gemeenten Groningen en Den Haag hebben ze hier al goede ervaringen mee.

Eén gezin, één plan

Jonge ouders zijn gebaat bij ondersteuning vanuit de benadering één gezin, één plan, zoals meestal wordt geboden door jeugd- en wijkteams. Ook gemeenten kunnen op deze werkwijze aansluiten door één plan te maken met gemeentelijke regelingen, zoveel mogelijk met één contactpersoon en één aanvraagprocedure. Procedures of werkwijzen die belemmerend werken op uitvoeringsniveau moeten ambtenaren of professionals kunnen opschalen naar een hoger organisatieniveau. Deze informatie komt dan terecht op plekken waar beslissingen genomen worden en beleid aangepast kan worden. Doel is dat het gezin centraal staat en niet de regeling.

Meer informatie

Contact Bea Houwers

Wilt u meer weten over hoe u de adviezen uit de handreiking in praktijk kunt brengen of ondersteuning bij het opzetten van integraal beleid rondom (kwetsbaar) jong ouderschap? Neem dan contact op met adviseur Bea Houwers.

Handreiking voor gemeenten

Tijdens het congres Gemeenten aan zet bij jong ouderschap is een handreiking gepresenteerd met oplossingsrichtingen en praktijkvoorbeelden voor integraal beleid.

Download hier de volledige Handreiking Gemeenten aan zet bij jong ouderschap.

Deel dit artikel