Wie zijn wij?

JSO is een team van bevlogen mensen met een ambitie: een krachtige samenleving met ruimte en perspectief voor iedereen. We brengen professionals, beleidsmakers en inwoners bij elkaar om hier samen aan te werken. Onze opdrachtgevers zijn gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, rijksoverheid, woningcorporaties, onderwijs en (sociaal) ondernemers. Voor hen werken we als procesbegeleider, organisatie- en teamontwikkelaar, adviseur, methodiekontwikkelaar, innovator, coach/intervisor of interim kracht.

Ons karakter? We onderscheiden ons door gezond verstand en kennis van zaken, gewone mensentaal, gecombineerd met een grote dosis enthousiasme en betrokkenheid!

Onze manier van werken

Uit ervaring weten we dat je pas duurzame resultaten kunt realiseren als er een wisselwerking is tussen de systeemwereld van overheid en organisaties en de leefwereld van mensen. We kunnen de wereld niet veranderen vanachter ons bureau. In plaats daarvan brengen we het gesprek op gang tussen professionals, bestuurders en inwoners die hun dagelijkse praktijk hebben in de samenleving. Zo komen we tot oplossingen voor maatschappelijke opgaven: zorg en hulp krijgen die past, langer thuis kunnen wonen, meebeslissen en zelfstandig zijn. 

Onze thema’s

Wonen, Welzijn, Zorg

Wonen, Welzijn, Zorg

Welzijn, Wonen en Zorg. Drie domeinen die vaak in één zin worden genoemd, maar tevens drie domeinen die nog te vaak in gescheiden werelden opereren. Tijd om daar verandering in te brengen! Effectiviteit en innovatie is mogelijk wanneer W, W en Z gaan samenwerken en wel vanuit het perspectief van het dagelijks leven van mensen. JSO begeleidt, onderzoekt, stimuleert en experimenteert mee in de zoektocht van gemeenten, organisaties en inwoners naar nieuwe oplossingen en werkwijzen voor complexe vraagstukken in de samenleving.

Jeugd

Jeugd

Jongeren spelen, leren, werken en sporten ten midden van ons allen. Ze werken of bereiden zich erop voor. Het gezin en de directe omgeving vormen de basis bij opgroeien en vaak gaat dit goed. Soms is er hulp nodig.  

JSO zet zich in voor alle jongeren. Dat doen wij in samenwerking met jeugdhulpinstellingen, organisaties als stichting Halt of bijvoorbeeld in opdracht van een gemeente. JSO ondersteunt, adviseert en vernieuwt en doet dit altijd samen met de jongeren. Het is ons doel om de leefwereld van jongeren en werkwereld van instellingen en overheden effectief en structureel met elkaar te verbinden. 

Omgevingswet

Omgevingswet

Meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk, vertrouwen en minder en overzichtelijke regels, dat zijn de uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet die in 2021 ingaat. Dit heeft impact op uw lokale situatie en uw inwoners. Gemeenten worden verantwoordelijk voor deze wet. JSO zien kansen om ruimtelijke vraagstukken te verbinden met sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

Team- en organisatie ontwikkeling

Team- en organisatie ontwikkeling

Vernieuwen en verbeteren is ook in het sociaal domein continue aan de orde. Nieuwe werkwijze ontwikkelen, andere manieren van organiseren, alles met het resultaat voor de inwoners voor ogen. JSO is al lang niet meer van alleen inhoudelijke verandering. Het is immers de professional die de verandering mee bedenkt en handen en voeten geeft. Het kapitaal van de vernieuwing.