Aanbestedingstrajecten, bezuinigingen en de participatiesamenleving stimuleren welzijnsorganisaties om het roer om te gooien. Om toekomstbestendig te zijn is een andere manier van werken nodig. JSO komt bij verschillende welzijnsorganisaties over de vloer en bij hen zien we vijf grote opgaven voor het nieuwe welzijn.

  1. Op één lijn met de opdrachtgever

Gemeenten willen steeds meer sturen op resultaten en maatschappelijke effecten. Doordat gemeenten de welzijnsgelden aanbesteden moet de welzijnspartij zorgen dat zij eruit springt. De aanvraag moet dus naadloos aansluiten bij de ambities van de gemeente of regio. Zo’n aanvraag vraagt intensieve samenwerking met de potentiële opdrachtgever waarbij veel geschakeld moet worden tussen verschillende niveaus. Alleen door de hele organisatie te betrekken, kan de juiste vertaling worden gemaakt van praktijk naar beleid.

  1. Meerwaarde overbrengen

Om eruit te springen bij de opdrachtgever, moet de meerwaarde van het werk inzichtelijk worden. Dat vraagt een andere manier van rapporteren. Heel lang draaiden verantwoordingsrapportages naar subsidieverstrekkers om cijfers: wát heb je allemaal gedaan en hoeveel mensen waren er betrokken? Terwijl het uiteindelijk gaat om het effect van wat je hebt gedaan. Wat je hebt bereikt voor je doelgroep en de samenleving en hoe dat aansluit bij de beoogde effecten van het gemeentelijk beleid. Door Vernieuwend Verantwoorden worden meerwaarde, kennis en kunde binnen de organisatie duidelijk zodat daarop gestuurd kan worden.

  1. Vraaggericht werken

Overheden bepalen hun beleid voor een groot deel op basis van de signalen die zij krijgen uit de leefwereld van inwoners. Het welzijn kent die leefwereld en vervult een belangrijke rol als doorgeefluik. Door vraaggericht te werken kan de welzijnsprofessional signalen beter opvangen en daarop inspelen. Wat zijn de wensen en behoeften van inwoners? Hoe kunnen we het diensten- en activiteitenaanbod hierop laten aansluiten? Daar is een presentiehouding voor nodig: dichtbij mensen, midden in de buurt. Met oog voor de kwetsbare groepen die extra steun nodig hebben.

  1. Participatie organiseren

Elke buurt heeft zijn actieve bewoners die hun stem laten horen als het moet. Een zwijgende meerderheid is vaak minder makkelijk te mobiliseren. Hoe betrek je die mensen en zorg ervoor dat naar hen geluisterd wordt? Welzijnswerkers hebben kennis van de sociale kaart in de buurt en kennen de belangrijke netwerkfiguren. Door persoonlijk contact en het organiseren van kleinschalige ontmoeting kunnen mensen bereikt worden. Participatie komt op gang als er een gezamenlijk belang is, haalbare doelen gesteld worden en mensen zien dat hun betrokkenheid vruchten afwerpt.

  1. Specifieke groepen bereiken

Sommige groepen zijn haast onbereikbaar omdat ze bijvoorbeeld geen sociaal netwerk hebben of vanwege een taal- en cultuurbarrière. Wijkambassadeurs kunnen helpen deze mensen te signaleren en te bereiken. Dit zijn personen met een groot netwerk in de wijk die door persoonlijk contact vertrouwen kunnen winnen. Met vertrouwen als basis kunnen de beste en duurzame resultaten behaald worden. Het is mooi om te zien hoe mensen met eigen talent en capaciteit weer in verbinding komen met zichzelf, hun buurt en de samenleving.

Toekomstbestendig

Rode draad door deze vijf opgaven is de veranderopgave waar welzijnsorganisaties voor staan om toekomstbestendig te worden. Het nieuwe welzijn vraagt om een nieuwe manier van werken. En dat gaat dwars door de organisatie: van bestuurders en managers tot uitvoerders en vrijwilligers.

Hoe werken wij?

JSO heeft verandertrajecten begeleid bij verschillende welzijnsorganisaties. Wij bieden ondersteuning bij:

  • Visieontwikkeling & focus bepalen
  • Integrale beleidsontwikkeling
  • Professionalisering
  • Coaching on the Job

Alle lagen uit de organisatie worden betrokken bij dit verbeterproces. Want zonder draagvlak is er geen verbetering. JSO’ers hebben de rol van tijdelijke procesbegeleiders die het eigenaarschap van het verbeterproces bij de opdrachtgever laten. Zo bereiken we het meest duurzame resultaat.

Meer weten over de opgaven van het nieuwe welzijn en organisatieontwikkeling bij welzijnsorganisaties? Neem dan contact op met Milan Nieweg.

Deel dit artikel
JSO werkt onder meer voor: