Hoe kun je op een reguliere basisschool een kind en het gezin met problemen op het juiste moment de juiste ondersteuning bieden?  En daarmee voorkomen dat er problemen erger worden en intensieve hulp nodig is? In een pilot zijn de gemeente Rijswijk, de Godfried Bomansschool en het samenwerkingsverband met deze vraag aan de slag gegaan.

De rol van JSO was om het samenwerkingsproces te faciliteren en begeleiden. Voor projectondersteuner Jeanette  van der Meer betekende dit het organiseren van het overleg, het uitwerken van bijvoorbeeld het projectplan, tussentijdse contacten onderhouden en waar mogelijk de voortgang bevorderen.

integraal zorg-onderwijs Almere

Het begon met een door JSO georganiseerd werkbezoek naar een voorlichtingsbijeenkomst over het bieden van integraal onderwijs-zorg in Almere. Dit initiatief was aangewakkerd door de beleidsmedewerker van de gemeente Rijswijk en in de deelnemende groep zaten verder de adviseur van het samenwerkingsverband, de school, een hulpverlener uit het jeugdteam, en een schoolmaatschappelijk werker.

Nauwe afstemming

In Almere bleek dat gemeente, het samenwerkingsverband speciaal onderwijs en de scholen intensief samen te werken. Alles is erop gericht om de bijzondere zorg en onderwijsbehoefte van de kinderen in het speciaal basisonderwijs in nauwe afstemming en met een samengevoegd budget in te zetten. Geïnspireerd vertrok de groep, waarbij de uitdaging werd opgepakt om te onderzoeken of een dergelijke samenwerking ook zou passen op een reguliere basisschool.

Belang van het kind

Jeanette: “Voor een kind met meervoudige problemen is op school veel doorlooptijd en overleg nodig om de verschillende financieringsprocedures te doorlopen en om de benodigde hulp op zorg- en leerproblematiek effectief en efficiënt in te zetten”. In het belang van het kind is het nodig dat er:

  • eerder de juiste hulp wordt geboden;
  • aan de hand van één gecoördineerd en integraal plan voor het kind en het gezin;
  • waarbij tijd van zorgverleners efficiënt zoveel mogelijk direct wordt ingezet;
  • en de deskundigheid en handelingsvaardigheid binnen school wordt versterkt door samen op te trekken.
Pilot van start

Uiteindelijk ging de pilot van start op  de Godfried Bomansschool in Rijswijk. Een school waar ruimhartig kinderen worden aangenomen, ook als er sprake was van meer of minder forse problematiek. Dat betekende dus een bovengemiddeld aantal kinderen waarvoor op enig moment een ‘onderwijs-zorgarrangement’ nodig bleek.  De centrale vraag voor de vier partijen (school, samenwerkingsverband, schoolmaatschappelijk werk en jeugdhulpverlener) was:

Hoe kunnen we voor kinderen die op school extra zorg nodig hebben zo slim en snel mogelijk een passend onderwijs-zorgarrangement bieden?

Ambitie

De ambitie was om het belang van het kind centraal te stellen bij het organiseren van de extra inzet op onderwijs en hulp. Systeem- en financieringsprocedures zijn volgend op wat nodig is. Het betekende onder meer uitbreiding van de uren van de schoolmaatschappelijk werker voor de gesprekken met ouders en kinderen. Ook lijkt een efficiëntere werkwijze mogelijk op moment dat voor verschillende zorgkinderen nu nog tegelijk verschillende hulpverleners/aanbieders ingezet worden. Uitgangspunt is om hierin al werkende weg in de praktijk te leren en verbeteren.

Blij met resultaten

Evelyne Wijers, adviseur passend onderwijs SPPOH is blij met de resultaten die met elkaar zijn bereikt en de rol die Jeanette daarbij heeft gespeeld: “Ze levert een waardevolle bijdrage omdat ze ons helpt regelmatig boven de dagelijkse praktijk te gaan hangen en we daardoor het oog houden op de doelen die we hebben vastgesteld. Ze was voor ons aanspreekpunt en planner en zorgde voor zorgvuldige en inhoudelijk heldere verslagen.”,

Wilt u namens uw gemeente, onderwijsinstelling of samenwerkingsverband meer weten over de mogelijkheden van een integaal onderwijs-zorg plan? JSO is een ervaren partner om het proces van samenwerking te stimuleren en uw project te begeleiden op gebied van onderwijs en zorg. Neem voor meer informatie contact op met Jeanette van der Meer.

De afbeelding bij dit artikel is van Katrina_S via Pixabay

Deel dit artikel

Opdrachtgever Gemeente Rijswijk
www.rijswijk.nl/

Doel Duurzame samenwerking tot stand brengen tussen gemeente, samenwerkingsverband en onderwijs waarin wordt toegewerkt naar een integrale aanpak onderwijs-zorg voor basisschoolkinderen en hun gezinnen die extra zorg nodig hebben.

Onze Rol Project- en procesmanagement

Contact Jeanette van der Meer

30 maart 2020