Hoe kun je voor kinderen en jongeren de beste toekomstkansen creëren? Welke keuzes maak je bij het inzetten van je lokale budget voor jeugdbeleid? Gemeente Nieuwkoop kiest voor een positieve investering. Ze wil dat alle kinderen en jongeren opgroeien in een gezonde en veilige omgeving waarin zij zich goed kunnen ontwikkelen. JSO ondersteunt het proces om in beeld te krijgen hoe je als gemeente kunt sturen op positief jeugdbeleid.  

Uitgangspunt voor de gemeente Nieuwkoop is dat een gezonde en veilige omgeving de beste kansen biedt voor de toekomst van kinderen en jongeren, ook voor hen in meer kwetsbare situaties. De gemeente wil het jongerenbeleid niet langer insteken vanuit het aanpakken van problemen en risico‘s, maar vanuit het vergroten van het welzijn van alle jongeren. Daarom wil ze factoren die beschermend zijn bij het opgroeien en opvoeden versterken, ofwel positief jeugdbeleid. De vraag is dan hoe je als gemeente zodanig kunt sturen dat je samen met organisaties, ondernemers, vrijwilligers, ouders en jongeren de beste omstandigheden realiseert die aansluit bij de wensen van jeugd en ouders.  

Positief jeugdbeleid

Bekend is de tekst ‘it takes a village to raise a child’. Opvoeden en opgroeien vindt plaats in een gemeenschap met veel spelers: ouders, school, leeftijdsgenoten, de buurt, de voetbalclub, de snackbar enz. Goed opgroeien vraagt om een omgeving met veel positieve of beschermende factoren. Hoe meer hoe beter want dan is de balans gunstig, ook als er wat negatieve invloeden zijn.  Zo zal een jongere met een leuke vriendenkring, die op school wordt gestimuleerd en gewaardeerd om wat hij kan, beter in staat zijn om met een scheiding van ouders om te gaan. De balans tussen beschermende en risicofactoren pakt in dit voorbeeld positief uit. Investeren in beschermende factoren komt ten goede aan álle kinderen en jongeren, ook hen die in een kwetsbare situatie verkeren. Als resultaat van het proces heeft JSO, op basis van de gesprekken met inwoners, professionals en de jongeren, voor de gemeente een notitie met aanbevelingen geschreven. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft daar de huidige inzet op beschermende factoren in Nieuwkoop aan toegevoegd.  

 De belangrijkste aanbevelingen

 

1. Sturen door focus

Focus jaarlijks door één beschermende factor centraal te stellen en daarop flink te investeren. Zowel beroepshalve door jongerenwerk en CJG, maar ook in vrijwilligersorganisaties en op school in samenwerking met jongeren zelf.  Denk aan het sturen met subsidie en waarderingsbijdragen, een wedstrijd en veel communicatie rondom de gekozen beschermende factor.

2. Kerngericht bouwen

Nieuwkoop is een uitgestrekte gemeente met 13 kernen. Dat stelt eisen aan de wijze van sturing door de gemeente. Inwoners willen vooral gericht zijn op hun eigen kern; daar liggen dus ook de kansen om mensen te interesseren om mee te denken en mee te doen. Koppel jeugdbeleid aan het kerngericht werken en start bij de kern waar de meeste positieve energie is of een actieve dorpsraad. Besteed aandacht aan positieve ontwikkelingen, vier de successen, en communiceer ze ook via verschillende kanalen. Dat legt een basis voor groeiende interesse in andere kernen.   

3. Investeer in (jongeren-) participatie 

Betrokkenheid bevorderen van jongeren en andere inwoners en partijen is een doorlopend proces. Start de samenwerking met jongeren, ouders, professionals en anderen met het samen ontwikkelen van ideeën voor het versterken van beschermende factoren. Doe dit op het niveau waar groepen al bijeenkomen, in kernen en op scholen. CJG en jongerenwerk zijn hierin belangrijke motors. Participatie vraagt geduld en investering en  levert veel energie, draagvlak en eigenaarschap op. 

Neem voor meer informatie over interactief positief jeugdbeleid contact op met adviseur Lia Kleijweg. Foto: © Koos Busters / Nationale Beeldbank. De personen op de foto zijn niet verbonden met het onderwerp van het artikel.

Deel dit artikel