“Ik heb zo’n tussenfase nodig. Als ik me nu bedenk wat ik allemaal moet doen zonder begeleiding raak ik meteen in de stress.” Een veelgehoorde uitspraak voor drie Leidse organisaties in de jeugdhulp en maatschappelijke opvang. In opdracht van dit consortium en de gemeente heeft JSO een maatschappelijke businesscase gevuld, gericht op een nieuwe woonvorm. De uitkomst: Beschermd Wonen Light.

Zowel de gemeente Leiden als Cardea, Prodeba en De Binnenvest signaleren een lacune als het gaat om huisvesting van kwetsbare jongeren/jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar. Er is behoefte aan een tussenvorm tussen zelfstandig wonen en beschermd wonen. Door het tekort aan woningen en het niet passende aanbod, stijgen de wachtlijsten voor zowel beschermd als regulier wonen en nemen de kosten toe.

Van idee naar businesscase

Jeanette van der Meer begeleidde het proces: ‘We zijn gestart met het samenstellen van een maatschappelijke businesscase. Wij organiseerden verschillende bijeenkomsten waar operationele- en beleidsmedewerkers wisselend aansloten en input leverden per thema. Elke bijeenkomst stond gelijk aan één of meer hoofdstukken in de businesscase die meteen gevuld zijn met de besproken input.’

Bewoners en corporaties zitten ook aan  tafel

Ook corporaties en cliënten zijn bij het proces betrokken. Zij hebben van begin tot eind input gegeven. In de gesprekken met de jongeren werd duidelijk dat een ‘eigen plek’ erg belangrijk is en dat er flexibel moet worden omgegaan met de mate van begeleiding. Ook willen ze dat de organisaties ervoor waken dat er (onbedoeld) een ‘stempel’ of stigma op de woonvorm wordt geplakt. Alle input is meteen verwerkt in de businesscase en leidde onder andere tot een lijst met ‘tips’ van de betrokken cliënten.

Van concept naar de praktijk

Stapsgewijs zijn de partijen op een nieuwe woonvariant uitgekomen: Beschermd Wonen Light. Het is bedoeld voor 18-30 jarigen die zelfstandig willen wonen, maar dit nog niet helemaal zelf kunnen (regelen). De kern van het concept bevat drie elementen: regie voor de jongere, begeleiding op maat en wonen in verbinding met hun omgeving en andere jongeren (bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen). Op dit moment zijn er twee Beschermd Wonen Light locaties in Leiden waar negen jonge bewoners samenwonen met een hoofdbewoner of een ervaringsdeskundige assistent beheerder.

Samenwerking

De rol van JSO verschuift nu van procesbegeleider naar het vastleggen van de ervaringen en het ophalen van wat wel en wat niet goed werkt.  De samenwerking bevalt goed. Ria van der Plas is namens jeugdhulporganisatie Cardea betrokken ‘JSO heeft als onafhankelijke procesbegeleider de samenwerking begeleid en het tempo flink erin gehouden. Dat heb je nodig als je samen naar een resultaat toe werkt.’

Gemeente Leiden faciliteert de drie zorgorganisaties om tussenvarianten van wonen met begeleiding te onderzoeken. JSO ondersteunde als procesbegeleider en aanjager het proces met als resultaat een businesscase,  implementatieplan en voorstel voor monitoring. In de implementatiefase is de rol van JSO gericht op het beschrijven van werkwijzen en evalueren en delen van de kennis. Vragen over Beschermd Wonen-light of andere tussenvormen? Neem contact op met Jeanette van der Meer

Opdrachtgever De Binnenvest
www.debinnenvest.nl

Prodeba
www.prodeba.nl Cardea
www.cardea.nl/

Doel Zorg dat drie organisaties samen een plan ontwikkelen voor een nieuwe vorm van beschermd wonen voor jongeren. Beschrijf in de implementatiefase de werkwijzen en laat in monitoring en evaluatie zien wat wel en niet werkt.

Onze Rol Project- en procesmanagement

Contact Jeanette van der Meer