“Ik heb zo’n tussenfase nodig. Als ik me nu bedenk wat ik allemaal moet doen zonder begeleiding raak ik meteen in de stress.” Een veelgehoorde uitspraak voor drie Leidse organisaties in de jeugdhulp en maatschappelijke opvang. In opdracht van dit consortium en de gemeente heeft JSO een maatschappelijke businesscase gevuld, gericht op een nieuwe woonvorm. De uitkomst: Beschermd Wonen Light.

Zowel de gemeente Leiden als Cardea, Prodeba en De Binnenvest signaleren een lacune als het gaat om huisvesting van kwetsbare jongeren/jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar. Er is behoefte aan een tussenvorm tussen zelfstandig wonen en beschermd wonen. Door het tekort aan woningen en het niet passende aanbod, stijgen de wachtlijsten voor zowel beschermd als regulier wonen en nemen de kosten toe.

Van idee naar businesscase

Bij deze opdracht is gekozen voor het samenstellen van een maatschappelijke businesscase. JSO organiseerde verschillende bijeenkomsten waar operationele- en beleidsmedewerkers wisselend aansloten en input leverden per thema. Elke bijeenkomst stond gelijk aan één of meer hoofdstukken in de businesscase die meteen gevuld zijn met de besproken input.

Bewoners en corporaties zitten ook aan  tafel

Ook corporaties en cliënten zijn bij het proces betrokken. Zij hebben van begin tot eind input gegeven. In de gesprekken met de jongeren werd duidelijk dat een ‘eigen plek’ erg belangrijk is en dat er flexibel moet worden omgegaan met de mate van begeleiding. Ook willen ze dat de organisaties ervoor waken dat er (onbedoeld) een ‘stempel’ of stigma op de woonvorm wordt geplakt. Alle input is meteen verwerkt in de businesscase en leidde onder andere tot een lijst met ‘tips’ van de betrokken cliënten.

Eindresultaat

Stapsgewijs zijn de partijen op een nieuwe woonvariant uitgekomen. Deze is geschikt  voor jongeren die thuis wonen en zekere mate van ambulante begeleiding nodig hebben of voor jongeren die zelfstandig willen wonen, maar dit nog niet geheel zelfstandig aan kunnen of kunnen regelen. De kern van het concept bevat drie elementen: regie voor de jongere, begeleiding op maat en wonen in verbinding met de omgeving en andere jongeren (bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen).

De samenwerking tussen de verschillende zorgpartijen is goed bevallen. Er wordt nu naast  dit project nagedacht over andere mogelijkheden. Ook wat betreft de samenwerking met JSO heerste tevredenheid: ‘JSO heeft als onafhankelijke procesbegeleider de samenwerking begeleid en het tempo flink erin gehouden. Dat heb je nodig als je samen naar een resultaat toe werkt,’ aldus Ria van der Plas van Cardea.

Gemeente Leiden faciliteerde de drie zorgorganisaties om tussenvarianten van wonen met begeleiding te onderzoeken. JSO ondersteunde als procesbegeleider en aanjager het proces met als resultaat een businesscase,  implementatieplan en voorstel voor monitoring. Vragen over Beschermd Wonen-light of andere tussenvormen? Benader Jeanette van der Meer, j.vd.meer@jso.nl

Doel
Zorg dat drie organisaties samen een plan ontwikkelen voor een nieuwe vorm van beschermd wonen voor jongeren

Contact Jeanette van der Meer