Gemeenten zoeken naar nieuwe manieren om kwetsbare groepen te ondersteunen bij het zelfstandig wonen. Huisvesting is de basis. Het motto is kleinschalig, wijkgericht, integraal, betaalbaar en steeds vaker blijkt maatwerk het antwoord. JSO begeleidt gemeenten en partners bij het vinden van een lokale of regionale oplossing.

Het actuele beleid in Nederland is erop gericht dat mensen in een kwetsbare situatie zoveel mogelijk thuis of kleinschalig wonen met de begeleiding die ze nodig hebben. Het is een brede groep: van vitale ouderen die langer thuis wonen, jongeren die uitstromen uit de jeugdhulp tot dak- en thuislozen en mensen met GGZ problematiek. Het aanbod van woningen met passende hulp is beperkt terwijl de vraag de laatste jaren fors toeneemt.

Regierol gemeenten
Nieuwe begeleide woonvormen komen niet zomaar tot stand. Er is samenwerking voor nodig met verschillende partijen, waaronder de woningcorporaties en zorg & welzijn. Gemeenten hebben een regierol en staan tegelijkertijd voor de uitdaging om de zorgkosten te verminderen. Het vraagt om creativiteit en lef om te experimenteren. Het Rijk ondersteunt daarbij door forse budgetten in te zetten via actieprogramma’s als Langer Thuis, Weer Thuis, Dak- en Thuisloze jongeren en Een tegen Eenzaamheid.

Begeleiding JSO
Als onafhankelijk procesbegeleider stimuleert JSO de samenwerking en het ontwikkelproces rondom beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dit omvat het organiseren van werksessies, inspireren met praktijkvoorbeelden, beschrijven van ontwikkelde concepten in businesscase of methodiek en het monitoren en evalueren van de implementatie in de praktijk. Om ook daadwerkelijk effectieve keuzes te maken, betrekken we daar de doelgroep zelf bij. Want we zijn ervan overtuigd dat daardoor de beste en meest duurzame oplossingen worden gevonden.

Praktijkvoorbeelden
Als aanjager en procesbegeleider ondersteunde JSO een consortium van zorgpartijen en een woningcorporatie in Leiden. Doel van de opdracht was het implementeren en doorontwikkelen van het concept Beschermd Wonen Light, een tussenvorm tussen zelfstandig wonen en beschermd wonen voor kwetsbare jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar.  De gemeente Leiden was hier nauw bij betrokken.

Voor een gemeente in de regio Rijnmond hebben we naar oplossingen gezocht om de toegankelijkheid en kwaliteit van de maatschappelijke opvang te verbeteren. We gingen in gesprek met partners op het gebied van opvang, begeleiding en wonen. Verschillende ervaringsdeskundigen gaven hun inkijk in de dagelijkse praktijk in de opvanglocaties. Het bleek waardevolle kennis die de partijen verder hielp om een sluitende keten te realiseren.

Zoekt u als gemeente, zorg-,  welzijnsorganisatie of woningcorporatie ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe (begeleide) woonvormen? JSO heeft ruime ervaring met het begeleiden van complexe processen, aanjagen van samenwerking, implementeren van beleid en monitoren van resultaat. Neem voor meer informatie contact op met Jeanette van der Meer.

De afbeelding bij dit artikel is van Tumisu via Pixabay

Deel dit artikel