Voorkomen is beter dan genezen. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee werkt JSO aan de uitvoering van het preventiebeleid met inwoners, vrijwilligers en professionals. “Het is meer dan handen en voeten geven aan beleid, het gaat om een hele nieuwe manier van denken en handelen”.

Sinds vorig jaar heeft Goeree-Overflakkee een eilandbreed ontwikkelde visie die mede is gebaseerd op het concept van positieve gezondheid van Machteld Huber. Het doel is om het welzijn van jong tot oud te verbeteren met de gecombineerde kracht van inwoners, vrijwilligers en professionals.

Sociale netwerken

Inwoners en professionals bouwen met elkaar aan de sociale netwerken in de kernen. Vanuit die netwerken ontstaat er meer zicht op behoeften en zorgen; zo komen zaken als eenzaamheid, overbelasting bij mantelzorg, mentale of fysieke achteruitgang of toenemende schulden eerder in beeld. Want als dit onopgemerkt blijft, nemen ook de risico’s op grotere problemen toe.

“Uiteindelijk wil je dat inwoners en professionals zich meer gaan richten op het naar voren brengen van de zorg,” zegt Lia Kleijweg, procesbegeleider vanuit JSO. “Dat betekent: eerder, lichter en samen met een sterk sociaal netwerk. Dit leidt tot meer gezonde en gelukkige mensen en een lager risico voor het ontwikkelen van problemen.”

Kanteling

“Zo staat het op papier, en nu brengen we het met zoveel mogelijk partijen in de praktijk,” zegt JSO-collega Lydia Meijerink. “En dan zie je dat het om een echte kanteling gaat. Veel zorgaanbieders zijn gewend om curatief te werken, maar het gaat nu ook om het voorkómen van problemen in nauwe samenwerking met anderen. Dat vraagt om een nieuwe manier van denken en handelen.”

Lydia: “JSO neemt het proces niet over maar verbindt bestaande initiatieven en biedt ondersteuning bij nieuwe initiatieven en netwerken op het gebied van preventie en vroeg-signalering. Onze aanpak is geen blauwdruk, maar een dynamisch proces  dat zich gaandeweg ontwikkelt met betrokkenen. Er is intussen veel in beweging bij organisaties en in kernen!”

Initiatief

Lia: “Een voorbeeld van zo’n initiatief is Mi Mekaore in Dirksland. Daar zijn vrijwilligers samen aan de slag gegaan om meer voor hun dorp te betekenen. De vrijwilligers hebben gezorgd voor een ontmoetingsplek, waar mensen gezelligheid, lief en leed kunnen delen. De vrijwilligers bieden een luisterend oor en ook een wakend oog: als inwoners problemen hebben kunnen de vrijwilligers hen in contact brengen met professionals, als dat gewenst is.”

In onze rol van project- of procesmanager is JSO bij uitstek een verbinder en aanjager. We hebben oog voor de balans tussen sturen en loslaten zodat betrokkenen tot de beste resultaten kunnen komen.

Meer weten over onze aanpak op Goeree-Overflakkee of heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel

Opdrachtgever Gemeente Goeree-Overflakkee in samenwerking met welzijn, CJG en Mee
www.goeree-overflakkee.nl

Doel Het welzijn van jong tot oud op Goeree-Overflakkee verbeteren met de gecombineerde kracht van inwoners, vrijwilligers en professionals.

Onze Rol Project- en procesmanagement

Contact Charlotte Hanzon