Een sterk netwerk in de wijk helpt ouderen om zelfstandig te blijven en gaat eenzaamheid tegen. De gemeente Dordrecht en JSO werken met maatschappelijke partners aan een fijnmazig netwerk waar iedereen is aangehaakt; van vrijwilligers tot sportclub en supermarkt.

Voor veel thuiswonende ouderen is een ondersteunend sociaal netwerk niet vanzelfsprekend. Het verlies van een partner, pensionering of baan, verminderde mobiliteit, het wegtrekken van bevriende buren; het zijn allemaal redenen waardoor mensen meer op zichzelf worden teruggeworpen. Ook de zorg voor een zieke partner kan reden zijn dat sociale contacten minder worden. Meer dan de helft van de 75-plussers heeft gevoelens van eenzaamheid.

Gezond en prettig thuis

De gemeente Dordrecht en JSO werken sinds 2016 samen om ervoor te zorgen dat senioren gezond en prettig in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Uitgangspunt is een integrale aanpak op wijkniveau waar zoveel mogelijk partijen bij betrokken zijn. Maatschappelijke partners, vrijwilligers, mantelzorgers en ouderen, maar ook ondernemers, sportverenigingen en culturele instellingen doen mee.

Dialoog

Er is gestart met een dialoog met een brede groep professionals van zorg, welzijn en wonen om de situatie rond kwetsbare ouderen in kaart te brengen. Wat is er al, wat werkt goed en wat kan beter om prettig en gezond thuis wonen mogelijk te maken? Een van de belangrijke uitkomsten was het betrekken van informele netwerken in de wijk. Vervolgens zijn verbindingsbijeenkomsten georganiseerd met professionals en mantelzorgers en vrijwilligers. Wat is hun verhaal en wat hebben zij nodig bij hun vaak zware taak? Er blijkt behoefte te zijn aan een breder aanbod van beweging, cultuur en natuur voor ouderen. En men wil ontmoetingsplekken in de buurt.

Initiatieven

Met deze input zijn de deelnemers aan de slag gegaan en er zijn verschillende laagdrempelige initiatieven ontwikkeld. Zo biedt een fysiotherapiepraktijk naast een valpreventietraining aan ouderen ook de gelegenheid om samen een kop koffie te drinken. De korfbalvereniging houdt een inloop voor mensen die hun geheugen fit willen houden en het Dordrechts Museum organiseert kunstworkshops voor senioren. De plaatselijke supermarkt heeft zijn medewerkers laten trainen, zodat zij klanten met (beginnende) dementie beter kunnen herkennen en assisteren.

Vangnet

Juist dit soort ondersteuning helpt kwetsbare ouderen om hun zelfstandigheid te behouden. Een wijknetwerk heeft daarmee ook een belangrijke rol als vangnet voor de reguliere zorg. Men kan eerder signaleren, helpen en doorverwijzen. Steeds meer mensen worden bewust van het feit, dat in je straat, winkel, sportclub, ook mensen komen die kwetsbaar zijn, misschien eenzaam zijn en mogelijk ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Groei

Het netwerk blijft groeien omdat meer organisaties, zoals het Rode Kruis en de kerken betrokken worden. Samenwerking tussen de verschillende partijen leidt weer tot nieuwe ideeën en initiatieven en het gemeenschappelijke bewustzijn over de kwetsbaarheid van deze doelgroep neemt toe. Zo ontstaat een beweging waar mensen naar elkaar omkijken. Een beweging die de gemeente Dordrecht ook in andere wijken in de stad in gang wil zetten.

JSO begeleidt gemeenten en samenwerkingspartners bij het ontwikkelen en vormgeven van beleid zodat bijvoorbeeld kwetsbare ouderen prettig thuis kunnen wonen. Dit doen wij met alle betrokkenen, zodat een stevig draagvlak ontstaat in de uitvoering. Van visievorming en beleidsontwikkeling tot procesbegeleiding bij het ontwikkelen van fijnmazige netwerken in de wijk of een plan van aanpak voor de vorming van bijvoorbeeld woon-servicegebieden: alles is mogelijk. De fysieke ruimte speelt hier ook een belangrijke rol, want voor prettig langer thuis wonen is een fijne, veilige en gezonde leefomgeving net zo belangrijk. Neem voor meer informatie contact met ons op.

De foto boven dit artikel is van Villa Augustus in Dordrecht en is gemaakt door Paul van de Velde.

Deel dit artikel

Opdrachtgever Gemeente Dordrecht
cms.dordrecht.nl/

Contact Charlotte Hanzon