Hoe kom je samen met een woningcorporatie, gemeente, inwoners en andere gebiedsgebruikers van een wijk tot een gedragen en actiegerichte wijkvisie? Met die vraag ging JSO aan de slag in de wijk De Hoek in Spijkenisse. Met de hulp van een innovatieve app en kwalitatief onderzoek werden de uitdagingen en kansen in de wijk in beeld gebracht en staat De Hoek nu aan de vooravond van een frisse start.

De wijk De Hoek bestaat voor 60% uit huurwoningen en uit cijfers en verhalen bleek dat de wijk sociaal economisch achterbleef. Woningstichting De Leeuw van Putten nam daarom het initiatief om in samenwerking tot een gedeelde wij(k)visie te komen. Binnen de wij(k)visie moest speciale aandacht zijn voor de thema’s leefbaarheid, de openbare ruimte, veiligheid en sociale cohesie.

Bewoners denken mee

De gemeente is dicht betrokken geweest bij de ontwikkeling van de visie, net zoals de inwoners (huurders en huiseigenaren). Wethouder Jan Willem Mijnans en Maarten de Booij zijn erg enthousiast: “Het bijzondere aan deze wijkvisie is dat zowel professionals als inwoners hun mening hebben kunnen geven. Want samen weten we meer dan elk afzonderlijk. Samenwerken in De Hoek helpt de wijk verder.”

Het beste van drie werelden

Adviseur Sander Sparenberg stelde samen met de woningcorporatie en de gemeente een participatieplan op bestaande uit drie pijlers:

  1. Feiten en cijfers uit het beleidskader
  2. Verhalen van (wijk)professionals
  3. De beleving van bewoners uit de wijk

In de gezamenlijke wij(k)visie is het beste van deze drie werelden gecombineerd. De harde cijfermatige data werd geduid met de ‘zachte data’ van verhalen van (wijk)professionals en de beleving van bewoners. Die laatste twee groepen zijn actief benaderd waarbij verschillende participatievormen zijn toegepast.

Beleving meten

Beleving is doorgaans moeilijk te meten. Het is immers subjectief en locatie-specifiek. Dit heeft JSO opgevangen door een innovatieve digitale vragenlijst in te zetten. Hierin werden naast reguliere enquêtevragen ook locatievragen opgenomen. Zo konden inwoners bijvoorbeeld ‘onveilige’ locaties markeren. Ook was het mogelijk om ideeën en kansen te markeren en foto’s te uploaden om hun verhaal te ondersteunen. De lokale basisschool ODS de Vuurvogel, die een verbindende rol wil invullen in de wijk, stelde zich als locatie beschikbaar voor ondersteunende activiteiten.

Acties voor de korte en lange termijn

Het initiatief en de werkwijze is door bewoners niet alleen goed gewaardeerd, het heeft ook veel bruikbare informatie opgeleverd. De uitkomsten en aanbevelingen geven zowel voor de korte- als lange termijn voldoende aanknopingspunten om verder te bouwen. “De aanbevelingen zijn ook zeer divers van aard. Van het vormen van een bewonersnetwerk, zorgen voor meer veiligheid tot het verbinden van wonen met groen. Samen met bewoners gaan we hier verder mee aan de slag,” aldus Sylvia Broekmeulen, manager Wonen bij De Leeuw van Putten

Het initiatief van de woningcorporatie is in de geest van de Omgevingswet. De Omgevingswet wil immers dat het initiatief meer centraal komt te staan. Daar hoort bij dat je meer redeneert vanuit de doelen die je jezelf als gemeente stelt dan vanuit de (bestaande) regels. Geïnteresseerd in de vele manieren waarop je mensen betrekt en stimuleert om mee te denken bij gebiedsontwikkeling? Neem dan contact op met Vincent Kokke

Meer weten?

Opdrachtgever De Leeuw van Putten
www.deleeuwvanputten.nl

Doel
Samen met bewoners en organisaties uit de wijk De Hoek een gedragen wijkvisie opstellen, die zowel aandacht heeft voor de sociaal-economische uitdagingen als het huisvestingsvraagstuk

Contact Vincent Kokke