Het WWZ-Beraad Albrandswaard zet zich in voor een stevige samenwerking tussen wonen, welzijn en zorg, zodat (kwetsbare) inwoners in staat worden gesteld om mee te doen in de samenleving. Om de samenwerking en uitwisseling te bespoedigen is JSO sinds 2017 als procesbegeleider betrokken.

Het WWZ-Beraad Albrandswaard is in 2014 ontstaan vanuit de behoefte om intensiever samen te werken tussen de partners Wonen, Welzijn en Zorg. Doel van het overleg is de versterking van het maatschappelijk middenveld door gezamenlijk het voorzieningenpakket voor de inwoners van Albrandswaard vorm te geven.  Er wordt samengewerkt tussen woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, ouderenzorg, ggz, gehandicaptenzorg en de gemeente.

Samenwerkingsovereenkomst

De verandering van ‘Van zorgen voor’ naar ‘iedereen doet mee’ staat centraal in het WWZ-Beraad. De betrokken partijen maken gebruik van elkaars expertise en mogelijkheden. Uitgangspunt van de samenwerking is om door middel van co-creatie, met behoud van autonomie, samen te werken aan vernieuwing die aansluit bij de behoefte van de inwoners van Albrandswaard.

Netwerkbijeenkomsten

JSO begeleidt de samenwerking en de uitwisseling met het netwerk om op deze manier de doelen helpen te realiseren. Er worden onder meer netwerkbijeenkomsten georganiseerd rondom actuele thema’s als langer thuis (Niemand tussen wal en schip) en participatie. De partners gaan in deze bijeenkomsten in gesprek over knelpunten en gaan op zoek naar vernieuwing en verbetering.  JSO bewaakt en stimuleert de voortgang en de acties.

De foto boven dit artikel is van het centrum van Rhoon (Albrandswaard) en is gemaakt door Philip Mallis.

Opdrachtgever Gemeente Albrandswaard
www.albrandswaard.nl

Doel
Het begeleiden van de verandering van ‘van zorgen voor’, naar ‘iedereen doet mee' in Albrandswaard.

Onze rol
Procesbegeleider

Contact Wouter Kroes