Wie zijn wij?

JSO is een team van bevlogen mensen met een ambitie: een krachtige samenleving met ruimte en perspectief voor iedereen. We brengen professionals, beleidsmakers en inwoners bij elkaar om hier samen aan te werken.

Onze opdrachtgevers zijn gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, rijksoverheid, woningcorporaties, onderwijs en (sociaal) ondernemers. Voor hen werken we als procesbegeleider, organisatie- en teamontwikkelaar, adviseur, methodiekontwikkelaar, innovator, coach/intervisor of interim kracht.

Ons karakter? We onderscheiden ons door gezond verstand en kennis van zaken, gewone mensentaal, gecombineerd met een grote dosis enthousiasme en betrokkenheid.

Onze manier van werken

Wij stellen de mens en zijn belevingswereld centraal. We kunnen de samenleving niet transformeren vanachter ons bureau. In plaats daarvan brengen we het gesprek op gang tussen professionals, bestuurders en inwoners die hun dagelijkse praktijk hebben in de samenleving.  Zo komen we tot een nieuwe aanpak voor de behoeften in de samenleving: thuis kunnen wonen, zorg en hulp krijgen die past, mee kunnen doen en zelfstandig zijn.

De echte transformatie komt op gang als je een continue uitwisseling creëert tussen beleid en praktijk – tussen systeemwereld en leefwereld – tussen het wat en het hoe.

Onze thema’s

Wonen, welzijn, zorg

Wonen, welzijn, zorg

Lees verder

De wensen van ouderen en van mensen met een beperking rond de eigen leefomgeving veranderen. Deze nieuwe wensen stellen gemeenten, woon- en zorgorganisaties voor de uitdaging om een inclusieve samenleving te realiseren waarin iedereen meedoet en niemand wordt buitengesloten. Zonder speciaal en duur beleid per kwetsbare doelgroep.

Jeugd

Jeugd

Lees verder

Jongeren spelen, leren, werken en sporten ten midden van ons allen. Ze werken of bereiden zich erop voor. Het gezin en de directe omgeving vormen de basis bij opgroeienen vaak gaat dit goed. Soms is er hulp nodig.  

JSO zet zich in voor alle jongeren. Dat doen wij in samenwerking met jeugdhulpinstellingen, organisaties als stichting Halt of bijvoorbeeld in opdracht van een gemeente. JSO ondersteunt, adviseert en vernieuwt en doet dit altijd samen met de jongeren. Het is ons doel om de leefwereld van jongeren en werkwereld van instellingen en overheden effectief en structureel met elkaar te verbinden. 

Omgevingswet

Omgevingswet

Lees verder

Meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk, vertrouwen en minder en overzichtelijke regels, dat zijn de uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet die in 2021 ingaat. Dit heeft impact op uw lokale situatie en uw inwoners. Gemeenten worden verantwoordelijk voor deze wet. JSO zien kansen om ruimtelijke vraagstukken te verbinden met sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

Team- en organisatie ontwikkeling

Team- en organisatie ontwikkeling

Lees verder

Vernieuwen en verbeteren is ook in het sociaal domein continue aan de orde. Nieuwe werkwijze ontwikkelen, andere manieren van organiseren, alles met het resultaat voor de inwoners voor ogen. JSO is al lang niet meer van alleen inhoudelijke verandering. Het is immers de professional die de verandering mee bedenkt en handen en voeten geeft. Het kapitaal van de vernieuwing.